img_0457 kopie.jpg
img_0457 kopie.jpg

Studio


SCROLL DOWN

Studio


TOM VAN TUIJN STEDENBOUW

STUDIO VOOR EMBEDDED URBANISM

 

 
 

Tom van Tuijn Stedenbouw (sinds 2012) werkt, in samenwerking met andere disciplines, aan ontwerp en strategie voor stad en landschap. Hierbij richten we ons op stedelijke inbreiding, gebiedsontwikkeling en -transformatie en ontwerp openbare ruimte. Dit doen we ‘breed’ van concept- en visieontwikkeling in een vroegtijdig stadium tot concrete uitwerking en uitvoering. De kracht zit in de betrokken, op samenwerking gerichte, doelgerichte en integrale manier van werken. Dit doen we voor architectenbureau’s, bedrijven, ontwikkelaars en overheden. 


Centraal bij projecten staat het creëren van een prettige plek om te verblijven. Geen generieke plekken maar betekenisvolle ontwerpen, verbonden aan de plek en de mensen die er gebruik van maken. Betekenisvolle ontwerpen ontstaan doordat het proces als middel wordt inzet om te komen tot een hoger doel. Daarom werken we vanuit het credo ‘embedded urbanism’ aan nestelende visies, processen, strategieën en plannen voor stad en landschap. Werkelijk ingebedde en bestendige oplossingen omdat elke plek anders is en vraagt om een specifieke behandeling. In de relatie tussen die plek en de directe context ontstaat er betekenisvolle stedenbouw en openbare ruimte.

Een maatschappij waarin de relatie tussen burger, overheid en markt verandert en talloze innovaties nieuwe mogelijkheden genereren vraagt om interacties tussen stakeholders, opgaves en kansen. Dit doen we door holistisch en vanuit de onderlinge verbondenheid van opgaven te werken en te reageren met geïntegreerde en op samenwerking gebaseerde oplossingen. We beperken ons daarom niet alleen tot het ontwerpen van de ruimtes maar zoeken we bewust de dialoog op met partners en gebruikers om open en gezamenlijk vorm te geven aan de wensen en het ontwerpproces. Door goed te luisteren, naar de eigenheid van de plek en de mensen te kijken en op zoek te gaan naar de creatie van waarde waarvan levert het geheel meer op dan de som der delen.

Wij worden hierin gedreven door een oprecht verlangen om te begrijpen en de wereld te verbeteren. Vanuit goede intenties, samenwerking, met empathie en het vakmanschap van de stedenbouw, voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en andere manier van werken bij het maken en transformeren van stad en landschap. Deze grondhouding versterkt wat we doen, vanuit het plezier wat het oplevert, zowel intern als extern. 

 
 
We must use peoples’ own capacity, ideas and resources to provide a better environment. The scarcest resource in cities today is not money, but coordination. So we need to create open systems that can include peoples’ own capacity to add value to their living conditions and opportunities.
— Alejandro Aravena, winnaar van de Pritzker Prize 2016, 5 april 2016

Profiel


Profiel


 

GOEDE INTENTIES

De samenleving is in transitie. De stad is grotendeels gebouwd en nu lopen er mensen rond die af en toe toch iets anders willen, gedreven door andere doelen en waarden dan ooit was bedacht. Sociale, economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en de effecten zijn ook nog eens onvoorspelbaar. Daarbij dienen zich nieuwe opgaven aan wanneer we onze steden CO2-neutraal, sociaal-inclusief, klimaatbestendig en productief willen maken. En juist deze tijd biedt unieke mogelijkheden om allerlei zaken opnieuw te doordenken. Het vraagt in ieder geval om een onoverkomelijk antwoord op de teleurstellingen van het modernisme. Niet door middel van een nieuwe planningsdoctrine met nieuwe dogma’s maar een werkelijk nestelende strategie voor het maken van de stad. 

Kenmerkend voor opgaven en kansen in de fysieke leefomgeving is dat elke situatie zijn specifieke omstandigheden en spelers kent. Zeker naarmate we meer omstandigheden en spelers bij opgaven betrekken. Het is maat- en mensenwerk. Wie relevant wil zijn in dit veranderende speelveld zal open moeten staan voor de veelheid aan interpretaties, waarden en innovaties. Het vraagt om verruimd vakmanschap en goede intenties. Niet los van onze voorgangers maar op het door hun gelegde fundament gaan wij verder. Hierin werken wij niet alleen als ontwerper maar ook als organisatoren van kennis, als social innovators en het organiseren van interacties tussen stakeholders, kansen, schalen en opgaven. 

 

Om dit te bereiken zullen we terug moeten naar ‘goede intenties’:

 
P07 NRE-terrein 9 raamwerkkaart.jpg

HOLISTISCH EN GEÏNTEGREERD 

De stad is een uitzonderlijk complex systeem van mensen, gebeurtenissen, belangen, plekken en structuren. Wij geloven in het idee dat de eigenschappen van een stad niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Ideologie, schoonheid, samenleving, politiek, geld en historie komen er samen in steeds veranderende vorm. Daarom komt dit tot uiting in het resultaat maar ook in onze manier van werken. Verbindend tussen opgaven, kansen en mensen en daarmee waarde creërend. Daarbij zien wij het als onze taak de gemeenschappelijkheid te bewaren vanuit het besef dat we onderdeel zijn van een gemeenschap en een bredere context in plaats van enkel een individu.

DSC01158.JPG

Collaborative based

Onze projecten zoeken naar oplossingen voor stedelijke problemen waarbij tegemoet gekomen wordt aan behoeften van alle stakeholders. De huidige tijd vraagt om een manier van werken die gericht is op samenwerken, op openheid en vertrouwen, op vervlechten van ecosystemen en welke vraaggestuurd is. Hoe meer de macht verdeelt is en de kennis verspreidt, hoe meer samenwerking er immers nodig is. Besturen is niet alleen het systeem van regels, maar het werknet van mensen. Wij geloven in de meerwaarde die daarmee ontstaat door het betrekken van stakeholders en het aangaan van nieuwe partnerschappen of opzetten van nieuw opdrachtgeverschap, voorbij de stelling bottom-up of top-down. Hiermee ontstaan oplossingen die innovatiever, efficiënter, betekenisvoller en hoger van ruimtelijke kwaliteit zijn. 

TvT_Verkaveling Stiphout 2.jpg

BESTENDIG

In de moderne en post-moderne stedenbouw stond de objectieve en kwantificeerbare kennis (denk aan rationele aspecten als ecologie, economie, technologie maar ook onderdak, veiligheid en functie) centraal waarbij de subjectieve en kwalitatieve kennis (denk aan irrationele aspecten als cultuur, psychologie, persoonlijke ervaringen en collectieve betekenissen) over het algemeen ondergeschikt was. Wij geloven dat het werken op basis van zowel objectieve als subjectieve kennis tot structurele bestendigheid leidt die zowel betaalbaar is als goed is voor de fysieke, mentale, sociale en planetaire gezondheid. Voor elk stukje stad en land.

TvT_Brainport Mindset2.png

Innovatiegericht werken

We worden gedreven door een oprecht verlangen om te begrijpen en de wereld te verbeteren. Innovatieve concepten, zowel high-tech als low-tech, bieden hierin mogelijkheden om steden gezonder, veiliger, gelukkiger, beter bereikbaar, attractiever en bestendiger te maken. Het is onze overtuiging dat het eerder een andere manier van denken en werken is waardoor de stad zich op ‘slimme’ wijze ontwikkeld dan dat het gaat over slimme producten. Een meer proces- dan productgerichte aanpak. Door niet te focussen op ‘wat’ maar door het slim organiseren van ‘wie’ en ‘hoe’ ontstaat er ‘als vanzelf’ een slimme stad. 

5 opgave tom1.jpg

Realistisch

We werken resultaatgericht en op basis van een gezond realisme aan onze opgaven. Van idee tot definitief ontwerp. Klein en groot. Ontwerpen zijn ambitieus en krachtig maar tevens haalbaar, ingetogen en duurzaam. Onze werkwijze is concreet en net zo poëtisch als pragmatisch. Per opgave zoeken we naar een juist product waarbij adaptief ontwerpen een belangrijke peiler is gezien onvoorspelbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling. 

P031BI_20160926_V2_Startbeeld Geldropseweg.jpg

Verruimd vakmanschap

Stedelijke ontwikkeling gaat in onze optiek primair om ethiek en secundair om esthetiek: stedelijke waarden zijn voor mensen bedoeld. Daarom mogen ze meedoen in de creatie daarvan. Dit betekent niet dat we het potlood overdragen. Het vraagt om nederigheid, empathie en verbindende competenties. Maar ook een duidelijke visie en de verbeeldingskracht om anderen mee te nemen. Het empathisch vermogen moet daarom gecombineerd worden met stedenbouwkundig vakmanschap. We werken als onderdeel van een (informeel) netwerk van actoren waarin we voorbij de grenzen van het vakgebied durven te kijken. 

connected


connected


CONNECTED COMPANY

Tom van Tuijn Stedenbouw werkt als 'connected company' waarbij veel waarde wordt gehecht aan cross-sectorale samenwerking om tot een goed resultaat te komen. Dit betekent werken in kleine, wendbare teams waarbij de samenstelling kan wisselen afhankelijk van de opgave en benodigde deskundigheid.  Er wordt ingezet op een cultuur van experimenteren en leren en een sterke verbondenheid met een netwerk van mogelijkheden. Hiervoor beschikken we over een uitgebreid netwerk van architecten, landschappers, designers, veranderkundigen etc.

Tom van Tuijn Stedenbouw werkt onder andere samen met de volgende partners:

FAAM Architects

Edith Kolkman | EK stedenbouw en landschap

Arom Ruimtelijke Ordening en Milieu

Joyce Sengers | landinzicht

Het betekent dat bedrijven zich niet alleen nauw moeten verbinden met alle belanghebbenden, maar ook hun werk compleet anders moeten inrichten. Zie het bedrijf minder als een machine die moet worden gecontroleerd, en meer als een complex, dynamisch systeem dat kan leren en zich kan aanpassen aan zijn omgeving
— Dave Gray - Connected Company